post

Merry Christmas and a Happy New Year!

Dear Clients, Colleagues & Partner,

The team at HWC wishes you peace, joy, and prosperity throughout the coming year. Thank you for your trust and partnership. We look forward to working with you in the years to come.

We’re so glad to have you as a client and look forward to serving you in the future.

Happy holidays and warm wishes for 2019!

Веселого Різдва і щасливого нового року!

Шановні клієнти, колеги та партнери,

Команда HWC бажає вам миру, радості та процвітання протягом усього наступного року. Дякуємо за вашу довіру та партнерство. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами у наступному році.

Ми дуже раді, що ви є нашим клієнтом, і будемо раді служити вам у майбутньому.

Щасливих вам свят!  З теплими побажаннями на 2019 рік!

post

Investing in Ukraine: Success Stories, Trend and Best Practice

On 26th of November 2018, the Ukrainian Circle Vienna and the Ambassador of Ukraine Dr. Alexander Scherba invited to a discussion evening with the title “Investing in Ukraine: Success Stories, Trends, and Best Practice” in the Palais Kaiserhaus in Vienna. A very interesting and multifaceted lecture by Wolfgang Gomernik, partner of DELTA Ukraine, created the right framework for the subsequent bilateral discussions with representatives of companies already investing in Ukraine and interested in Ukraine as a business location. From the perspective of HWC partner Sven Henniger, the event was an all-around success.

Інвестиції в Україну: Історія Успіху, Тенденції та Найкраща Практика

26 листопада 2018 року бізнес-клуб Ukrainian Circle Vienna та Посол України д-р Олександр Щерба запросили на вечір-дискусію під назвою “Інвестиції в Україну: історія успіху, тенденції та найкраща практика” у Палаці Кайзерхауз у Відні. Дуже цікава та багатогранна лекція партнера компанії DELTA Україна Вольфганга Гомерніка створила правильну основу для подальших двосторонніх дискусій з представниками компаній, які вже інвестують в Україну та зацікавлені в Україні як місці розташування бізнесу. З точки зору партнера HWC Свена Хеннігера, ця подія була суцільно успішною.

post

Updated information on taxes, accounting, and personnel in Ukraine

Henniger Winkelmann Consulting tries to stay up-to-date with all the changes happening in business and, especially, accounting sphere in Ukraine. We want to satisfy all our clients’ necessities and to provide our services on the highest quality level. Thus, we decided to update most of our brochures on the web-site to share new and useful information. The brochures contain information on topics such as Tax Payer, HR, Payroll, Residence & Work Permit, Tax & Accounting Issues, Renewable Energy, Agribusiness, IT R&D center and others.

Оновлена інформація з питань податків, обліку та персоналу в Україні

Хеннігер Вінкельманн Консалтинг намагається бути в курсі всіх змін, що відбуваються в бізнесі та, зокрема, в бухгалтерській сфері в Україні. Ми хочемо задовольнити всі потреби наших клієнтів і надавати наші послуги на найвищому рівні. Таким чином, ми вирішили оновити велику кількість наших брошур на веб-сайті, щоб поділитися з вами новою та корисною інформацією. Брошури надають інформацію з податкових питань, HR, розрахунку заробітної плати, дозволу на проживання та роботу, проблем податкової та бухгалтерської звітності, відновлювальної енергії, агробізнесу, центру інформаційних технологій та інших питань.

post

Going Global, 14 & 15 Nov. 2018, ExCel London

Despite economic political and social challenges across the Globe, expansion overseas remains high on the UK business agenda. But for any company looking to enter international markets – including Ukraine, getting to grips with payroll, accounting, business set up, documentation, staffing regulations, taxation and navigation of the business world in a foreign language can be daunting. HWC with partner Sven Henniger took part at this event with 3.000 visitors to provide guidance, understanding in possible opportunities, and confidence to prepare for and successfully overcome the nuance of conducting business in Ukraine.

Going Global, 14 & 15 Лист. 2018, ExCel London

Незважаючи на економічні, політичні та соціальні проблеми на земному глобусі, експансія за кордоном залишається у порядку денному у Великобританії. Але для будь-якої компанії, яка прагне вийти на міжнародні ринки, включаючи Україну, залучення до заробітної плати, бухгалтерського обліку, створення бізнесу, документації, штатного розкладу, оподаткування та навігації діловим світом на іноземній мові може бути складним. HWC разом зі своїм партнером Свеном Хеннігером взяла участь у цьому заході з 3000 відвідувачами, щоб забезпечити керівництво, розуміння своїх можливостей та впевненість у підготовці та успішному подоланні нюансів ведення бізнесу в Україні.

post

Upper Austria Export Day, Linz, November 12th, 2018

Upper Austrian goods exports will increase by 6.8% to € 39 billion in 2018, representing 25.8% of Austria’s total export volume. The Upper Austrian Export Day 2018 was organized by the Export Center Upper Austria and a part of the go-international internationalization initiative. The Upper Austrian Export Industry met with 40 business delegates from all over the world for the exchange of experience among others also about Ukraine. HWC Partner Sven Henniger held interesting and promising talks with existing customers and partners as well as companies interested in Ukraine. The Upper Austria Export Day 2018 is a knowledge and networking platform for entrepreneurs and traditionally THE meeting place of the domestic export industry. It provides a comprehensive overview of all export issues and highlights new business, export and collaboration opportunities.

День експорту Верхньої Австрії, м. Лінц, 12 листопада 2018 року

Експорт товару з Верхньої Австрії збільшиться на 6,8% до 39 млрд. євро в 2018 році, що становить 25,8% загального обсягу експорту Австрії. День експорту Верхньої Австрії 2018 року був організований Експортним центром Верхньої Австрії в рамках ініціативи міжнародної інтернаціоналізації. Верхня австрійська експортна промисловість зустрілася з 40 делегатами бізнесу з усього світу для обміну досвідом, також на тему України. Партнер HWC Свен Хеннігер провів цікаві та перспективні переговори з існуючими клієнтами та партнерами, а також компаніями, які цікавляться Україною. День експорту Верхньої Австрії 2018 року – це знання та мережева платформа для підприємців, та традиційне місце зустрічі внутрішньої експортної галузі. Він надає повний огляд усіх питань експорту та висвітлює нові можливості для бізнесу, експорту та співпраці.

post

Internship experience by Ostap

My experience at HWC revealed to be a great opportunity to learn about business strategies and more about Ukraine, that is something that I will carry with me for a long period of time. Currently, I’m a Double Degree Student in Economics and Finance between the University of Federico II of Naples and Católica Lisbon School of Business & Economics. During the winter I’ve been concerned about finding an internship that could provide me general knowledge about what I am studying and provide the opportunity to get to know better my own country that is Ukraine. While doing online research on consulting companies in Ukraine, HWC was the company that got my attention. I emailed the company to get a bit more information, and after a simple skype interview, I’ve got the spot for an internship for the period between 18 of June and 24 of August.

It revealed to be a winning strategy. During this period, I’ve been working on several projects, from designing and writing the company presentation to creating and renewing bureaucratic documentation, from working on a pro-bono case for a potential expansion of a foreign company on the Ukrainian territory to writing new brochures with Ukrainian regulations in collaboration with the accountant team, and many other activities. The team is amazing, I’ve integrated with it in a very short period of time and had no problem of communications in expressing my concerns and doubts for which I’ve always got help and clear answers. Another big advantage of this experience is the attention I’ve been given by Thomas Winkelmann and, even if on distance, by Sven Henniger. Skype calls, meetings, discussions, suggestions and constant help from all the team made me think about many things and how they could be improved.

Summarizing it’s been a fantastic experience where I earned not only knowledge about technical things but also friends and colleagues for whatever is going to be my future career.

Відгук про стажування від Остапа 

Мій досвід в HWC дав мені відмінну можливість дізнатися про різні бізнес-стратегії і в загалі про Україну, і все це я буду носити з собою протягом тривалого періоду часу. На данний момент я студент в магістерській програмі з подвійною ступенем по економіці і фінансам між Університетом Federico II з Неаполя і Católica Lisbon School of Business & Economics. Взимку 2017 я цікавився як знайти стажування, яке могло б дати мені загальні знання про те, що я вивчаю, і надати можливість краще пізнати мою власну країну, якою є Україна. Шукаючи онлайн консалтингові компаній в Україні одна з них привернула мою увагу – HWC. Я зв’язався з компанією, щоб отримати трохи більше інформації. Після простого інтерв’ю у Скайпі, я отримав місце для стажування на період між 18 червня по 24 серпня.

Протягом цього часу я працював над різними завданнями: від проектування і написання презентації компанії до створення та оновлення бюрократичної документації, від роботи над проектом для потенційного розширення іноземної компанії на території України до написання нових брошур про українське законодавство у співпраці з командою бухгалтерів, і багато інших завдань. Команда приголомшлива, я дуже швидко інтегрувався і не відчував проблем в спілкуванні, висловлюючи свої думки і сумніви, на які у мене завжди була допомога і ясні відповіді. Ще один з великих плюсів цього досвіду є увага, яку я отримав від Томаса Вінкельманна і, навіть якщо дистанційно, від Свена Хеннігера. Скайп дзвінки, зустрічі, обговорення, пропозиції і постійна допомога всієї команди змушували мене замислюватися над багатьма речами і над тим, як їх можна поліпшити.

Підводячи підсумок, це був фантастичний досвід, де я заробив не тільки знання про технічні речі, але і знайшов хороших друзів і колег якою б не була моя майбутня кар’єра.

post

Event for children of the rehabilitation center

On October 20, took place another HWC-organized event for the children of the Rehabilitation Centre. Dr. Thomas Winkelmann (Managing Partner of HWC), who is an active scuba diver, showed self-made underwater videos and told about the history of diving. Children admired images of colourful fish, turtles, corals, sharks, sunken ships and much more. They could not see enough of the pictures and asked lots of questions. During the subsequent tea drinking with cupcakes, the children were given many fluffy toys as a surprise. Due to the children’s enthusiasm, the next film event has already been agreed for the 31st of October.

Подія для дітей реабілітаційного центру

20 жовтня відбулася чергова подія для дітей реабілітаційного центру, організована HWC. Др. Томас Вінкельман (керуючий партнер HWC), який є активним дайвером, показав саморобні підводні відеоролики та розповів про історію дайвінгу. Діти були захоплені зображеннями барвистих риб, черепах, коралів, акул, затонулих кораблів та набагато більшим. Вони не могли надивитися на світлини і задавали багато запитань. Під час подальшого чаювання з кексами дітям були презентовані пухнасті іграшки як сюрприз. Завдяки дитячому ентузіазму, на 31 жовтня вже було узгоджено проведення дитячого кінопоказу.

post

Swiss Business Mission to Ukraine

The Embassy of Switzerland in Ukraine together with their Swiss partners Switzerland Global Enterprise (S-GE), Joint Chamber of Commerce (JCC) and Économiesuisse invited from 30th of September till 2nd of October 2018 well known Swiss companies to Ukraine.

The Business Mission provided an excellent opportunity to learn more about the increasing market potential in different industries as well as investment opportunities in Ukraine.

During this Business Mission to Ukraine, Henniger Winkelmann Consulting Partner Dipl.-Kfm. Sven Henniger provided a presentation „Starting large projects with small steps“ which covered, in general, all outsourcing opportunities which foreign Investors are able to use, depending on their business need – starting from BPO in Ukraine, Shared Service Center, IT Outsourcing to Production in Ukraine.

For any further question in this regard, please don’t hesitate to contact us.

Швейцарська бізнес місія до України

Посольство Швейцарії в Україні спільно з швейцарськими партнерами, Швейцарським Глобальним Підприємством (S-GE), Об’єднаною Торговою Палатою (JCC) та Économiesuisse, запросили з 30 вересня по 2 жовтня 2018 р. відомі швейцарські компанії до України.

Бізнес-місія дала чудову можливість більше дізнатись про зростаючий ринковий потенціал різних галузей, а також інвестиційні можливості в Україні.

Під час цієї ділової місії в Україні, партнер Henniger Winkelmann Consulting Dipl.-Kfm. Свен Хеннігер представив презентацію „Starting large projects with small steps“, яка охоплювала в цілому всі можливості, які можуть використовувати іноземні інвестори в залежності від їхньої бізнес-потреби – починаючи з аутсорсингу бізнес-процесів в Україні, Спільного Центру Обслуговування, ІТ-аутсорсингу до виробництва в Україні.

Для подальших питань щодо цього звертайтеся до нас.

post

Cooperation with “Aspern” Foundation

As part of supporting the activities of the “Aspern” Foundation in Kiev, Henniger Winkelmann Consulting organized an event on August 1 with the participation of the children of the rehabilitation center and children of HWC employees. The event was carried out in the format of sports competitions in good weather and good mood.

Nearly twenty children participated actively and joyfully in the competitions demonstrating speed, agility, ingenuity and solidarity. Impressive was the ability to act as a team. The morning ended with little presents, bubbles and a lot of fun. HWC also received valuable gifts from the children – drawings to commemorate that day. These drawings will also be shown to the visitors of Vernissage “Invisible on Black” on September 13, 2018 in our office.

Join Aspern on Facebook: https://www.facebook.com/fundaspern

 

Співпраця з Благодійним Фондом “Асперн”

В рамках підтримки діяльності Фонду “Асперн” у Києві  Henniger Winkelmann Consulting організувала 1 серпня захід із участю дітей реабілітаційного центру та дітей працівників HWC. Захід проводився при чудовій погоді, гарному настрої у форматі спортивних змагань.

Майже двадцять дітей активно та радісно брали участь у змаганнях, демонструючи швидкість, спритність, винахідливість та солідарність. Вражаючою була здатність  дітей діяти як команда. Ранок закінчився маленькими подарунками, мильними бульбашками та весіллям. HWC також отримала цінні подарунки від дітей – малюнки, присвячені цьому дню. Ці малюнки будуть показані відвідувачам нашого  вернісажу “Invisible on Black”  13 вересня 2018 року в нашому офісі.

 Приєднуйтесь до Aspern на Facebook: https://www.facebook.com/fundaspern

post

Update of HWC «Company Presentation»

Nowadays is very important to be in line with new trends and general necessities to success in your goals and don’t lose ground with your competitors. Reasons for which Henniger Winkelmann Consulting keeps being active every day and is happy to inform you that the company presentation has been updated to the newest version with all relevant services and analysis, to be able to inform you and satisfy all your necessities. The brochure highlights the following topics in accordance to the Business Opportunities in Ukraine:

  • Business Services (strategy, BPO, due diligence, business setup etc.)
  • Outsourcing Services (accounting, payroll, reports, Legal Address, Interim Management, recruiting etc.)
  • Office Services (sublease, secretary service, meeting service etc.)
  • Who we are
  • Past Experiences

Оновлення HWC “Company Presentation”

На сьогоднішній день дуже важливо слідкувати за останніми тенденціями та загальними потребами для досягнення успіху у Ваших цілях та не відставати від конкурентів. Причина за якою Henniger Winkelmann Consulting продовжує бути активною кожного дня і з радістю хоче Вас повідомити про останнє оновлення презентації компанії зі всіма актуальними послугами та аналізами, щоб бути в змозі інформувати Вас та задовільнити всі Ваші потреби. Брошура висвітлює наступні теми стосовно бізнес можливостей в Україні:

  • Бізнес Послуги (стратегія, BPO,due diligence, організація бізнесу і т.д.)
  • Аутсорсинг послуги (бухгалтерія, зарплати, репорти, юридична адреса, тимчасовий менеджмент, рекрутинг і т.д.)
  • Офісні послуги (суборенда, асистентські послуги, послуги з організації зустрічей і т.д.)
  • Хто ми
  • Минулий досвід