post

Upper Austria Export Day, Linz, November 12th, 2018

Upper Austrian goods exports will increase by 6.8% to € 39 billion in 2018, representing 25.8% of Austria’s total export volume. The Upper Austrian Export Day 2018 was organized by the Export Center Upper Austria and a part of the go-international internationalization initiative. The Upper Austrian Export Industry met with 40 business delegates from all over the world for the exchange of experience among others also about Ukraine. HWC Partner Sven Henniger held interesting and promising talks with existing customers and partners as well as companies interested in Ukraine. The Upper Austria Export Day 2018 is a knowledge and networking platform for entrepreneurs and traditionally THE meeting place of the domestic export industry. It provides a comprehensive overview of all export issues and highlights new business, export and collaboration opportunities.

День експорту Верхньої Австрії, м. Лінц, 12 листопада 2018 року

Експорт товару з Верхньої Австрії збільшиться на 6,8% до 39 млрд. євро в 2018 році, що становить 25,8% загального обсягу експорту Австрії. День експорту Верхньої Австрії 2018 року був організований Експортним центром Верхньої Австрії в рамках ініціативи міжнародної інтернаціоналізації. Верхня австрійська експортна промисловість зустрілася з 40 делегатами бізнесу з усього світу для обміну досвідом, також на тему України. Партнер HWC Свен Хеннігер провів цікаві та перспективні переговори з існуючими клієнтами та партнерами, а також компаніями, які цікавляться Україною. День експорту Верхньої Австрії 2018 року – це знання та мережева платформа для підприємців, та традиційне місце зустрічі внутрішньої експортної галузі. Він надає повний огляд усіх питань експорту та висвітлює нові можливості для бізнесу, експорту та співпраці.

post

Internship experience by Ostap

My experience at HWC revealed to be a great opportunity to learn about business strategies and more about Ukraine, that is something that I will carry with me for a long period of time. Currently, I’m a Double Degree Student in Economics and Finance between the University of Federico II of Naples and Católica Lisbon School of Business & Economics. During the winter I’ve been concerned about finding an internship that could provide me general knowledge about what I am studying and provide the opportunity to get to know better my own country that is Ukraine. While doing online research on consulting companies in Ukraine, HWC was the company that got my attention. I emailed the company to get a bit more information, and after a simple skype interview, I’ve got the spot for an internship for the period between 18 of June and 24 of August.

It revealed to be a winning strategy. During this period, I’ve been working on several projects, from designing and writing the company presentation to creating and renewing bureaucratic documentation, from working on a pro-bono case for a potential expansion of a foreign company on the Ukrainian territory to writing new brochures with Ukrainian regulations in collaboration with the accountant team, and many other activities. The team is amazing, I’ve integrated with it in a very short period of time and had no problem of communications in expressing my concerns and doubts for which I’ve always got help and clear answers. Another big advantage of this experience is the attention I’ve been given by Thomas Winkelmann and, even if on distance, by Sven Henniger. Skype calls, meetings, discussions, suggestions and constant help from all the team made me think about many things and how they could be improved.

Summarizing it’s been a fantastic experience where I earned not only knowledge about technical things but also friends and colleagues for whatever is going to be my future career.

Відгук про стажування від Остапа 

Мій досвід в HWC дав мені відмінну можливість дізнатися про різні бізнес-стратегії і в загалі про Україну, і все це я буду носити з собою протягом тривалого періоду часу. На данний момент я студент в магістерській програмі з подвійною ступенем по економіці і фінансам між Університетом Federico II з Неаполя і Católica Lisbon School of Business & Economics. Взимку 2017 я цікавився як знайти стажування, яке могло б дати мені загальні знання про те, що я вивчаю, і надати можливість краще пізнати мою власну країну, якою є Україна. Шукаючи онлайн консалтингові компаній в Україні одна з них привернула мою увагу – HWC. Я зв’язався з компанією, щоб отримати трохи більше інформації. Після простого інтерв’ю у Скайпі, я отримав місце для стажування на період між 18 червня по 24 серпня.

Протягом цього часу я працював над різними завданнями: від проектування і написання презентації компанії до створення та оновлення бюрократичної документації, від роботи над проектом для потенційного розширення іноземної компанії на території України до написання нових брошур про українське законодавство у співпраці з командою бухгалтерів, і багато інших завдань. Команда приголомшлива, я дуже швидко інтегрувався і не відчував проблем в спілкуванні, висловлюючи свої думки і сумніви, на які у мене завжди була допомога і ясні відповіді. Ще один з великих плюсів цього досвіду є увага, яку я отримав від Томаса Вінкельманна і, навіть якщо дистанційно, від Свена Хеннігера. Скайп дзвінки, зустрічі, обговорення, пропозиції і постійна допомога всієї команди змушували мене замислюватися над багатьма речами і над тим, як їх можна поліпшити.

Підводячи підсумок, це був фантастичний досвід, де я заробив не тільки знання про технічні речі, але і знайшов хороших друзів і колег якою б не була моя майбутня кар’єра.

post

Event for children of the rehabilitation center

On October 20, took place another HWC-organized event for the children of the Rehabilitation Centre. Dr. Thomas Winkelmann (Managing Partner of HWC), who is an active scuba diver, showed self-made underwater videos and told about the history of diving. Children admired images of colourful fish, turtles, corals, sharks, sunken ships and much more. They could not see enough of the pictures and asked lots of questions. During the subsequent tea drinking with cupcakes, the children were given many fluffy toys as a surprise. Due to the children’s enthusiasm, the next film event has already been agreed for the 31st of October.

Подія для дітей реабілітаційного центру

20 жовтня відбулася чергова подія для дітей реабілітаційного центру, організована HWC. Др. Томас Вінкельман (керуючий партнер HWC), який є активним дайвером, показав саморобні підводні відеоролики та розповів про історію дайвінгу. Діти були захоплені зображеннями барвистих риб, черепах, коралів, акул, затонулих кораблів та набагато більшим. Вони не могли надивитися на світлини і задавали багато запитань. Під час подальшого чаювання з кексами дітям були презентовані пухнасті іграшки як сюрприз. Завдяки дитячому ентузіазму, на 31 жовтня вже було узгоджено проведення дитячого кінопоказу.

post

Swiss Business Mission to Ukraine

The Embassy of Switzerland in Ukraine together with their Swiss partners Switzerland Global Enterprise (S-GE), Joint Chamber of Commerce (JCC) and Économiesuisse invited from 30th of September till 2nd of October 2018 well known Swiss companies to Ukraine.

The Business Mission provided an excellent opportunity to learn more about the increasing market potential in different industries as well as investment opportunities in Ukraine.

During this Business Mission to Ukraine, Henniger Winkelmann Consulting Partner Dipl.-Kfm. Sven Henniger provided a presentation „Starting large projects with small steps“ which covered, in general, all outsourcing opportunities which foreign Investors are able to use, depending on their business need – starting from BPO in Ukraine, Shared Service Center, IT Outsourcing to Production in Ukraine.

For any further question in this regard, please don’t hesitate to contact us.

Швейцарська бізнес місія до України

Посольство Швейцарії в Україні спільно з швейцарськими партнерами, Швейцарським Глобальним Підприємством (S-GE), Об’єднаною Торговою Палатою (JCC) та Économiesuisse, запросили з 30 вересня по 2 жовтня 2018 р. відомі швейцарські компанії до України.

Бізнес-місія дала чудову можливість більше дізнатись про зростаючий ринковий потенціал різних галузей, а також інвестиційні можливості в Україні.

Під час цієї ділової місії в Україні, партнер Henniger Winkelmann Consulting Dipl.-Kfm. Свен Хеннігер представив презентацію „Starting large projects with small steps“, яка охоплювала в цілому всі можливості, які можуть використовувати іноземні інвестори в залежності від їхньої бізнес-потреби – починаючи з аутсорсингу бізнес-процесів в Україні, Спільного Центру Обслуговування, ІТ-аутсорсингу до виробництва в Україні.

Для подальших питань щодо цього звертайтеся до нас.

post

Cooperation with “Aspern” Foundation

As part of supporting the activities of the “Aspern” Foundation in Kiev, Henniger Winkelmann Consulting organized an event on August 1 with the participation of the children of the rehabilitation center and children of HWC employees. The event was carried out in the format of sports competitions in good weather and good mood.

Nearly twenty children participated actively and joyfully in the competitions demonstrating speed, agility, ingenuity and solidarity. Impressive was the ability to act as a team. The morning ended with little presents, bubbles and a lot of fun. HWC also received valuable gifts from the children – drawings to commemorate that day. These drawings will also be shown to the visitors of Vernissage “Invisible on Black” on September 13, 2018 in our office.

Join Aspern on Facebook: https://www.facebook.com/fundaspern

 

Співпраця з Благодійним Фондом “Асперн”

В рамках підтримки діяльності Фонду “Асперн” у Києві  Henniger Winkelmann Consulting організувала 1 серпня захід із участю дітей реабілітаційного центру та дітей працівників HWC. Захід проводився при чудовій погоді, гарному настрої у форматі спортивних змагань.

Майже двадцять дітей активно та радісно брали участь у змаганнях, демонструючи швидкість, спритність, винахідливість та солідарність. Вражаючою була здатність  дітей діяти як команда. Ранок закінчився маленькими подарунками, мильними бульбашками та весіллям. HWC також отримала цінні подарунки від дітей – малюнки, присвячені цьому дню. Ці малюнки будуть показані відвідувачам нашого  вернісажу “Invisible on Black”  13 вересня 2018 року в нашому офісі.

 Приєднуйтесь до Aspern на Facebook: https://www.facebook.com/fundaspern

post

Update of HWC «Company Presentation»

Nowadays is very important to be in line with new trends and general necessities to success in your goals and don’t lose ground with your competitors. Reasons for which Henniger Winkelmann Consulting keeps being active every day and is happy to inform you that the company presentation has been updated to the newest version with all relevant services and analysis, to be able to inform you and satisfy all your necessities. The brochure highlights the following topics in accordance to the Business Opportunities in Ukraine:

  • Business Services (strategy, BPO, due diligence, business setup etc.)
  • Outsourcing Services (accounting, payroll, reports, Legal Address, Interim Management, recruiting etc.)
  • Office Services (sublease, secretary service, meeting service etc.)
  • Who we are
  • Past Experiences

Оновлення HWC “Company Presentation”

На сьогоднішній день дуже важливо слідкувати за останніми тенденціями та загальними потребами для досягнення успіху у Ваших цілях та не відставати від конкурентів. Причина за якою Henniger Winkelmann Consulting продовжує бути активною кожного дня і з радістю хоче Вас повідомити про останнє оновлення презентації компанії зі всіма актуальними послугами та аналізами, щоб бути в змозі інформувати Вас та задовільнити всі Ваші потреби. Брошура висвітлює наступні теми стосовно бізнес можливостей в Україні:

  • Бізнес Послуги (стратегія, BPO,due diligence, організація бізнесу і т.д.)
  • Аутсорсинг послуги (бухгалтерія, зарплати, репорти, юридична адреса, тимчасовий менеджмент, рекрутинг і т.д.)
  • Офісні послуги (суборенда, асистентські послуги, послуги з організації зустрічей і т.д.)
  • Хто ми
  • Минулий досвід
post

Ukraine again more in focus of Austrian companies, Business Breakfast in Linz

As part of a Business Breakfast Ukraine of the WKO Upper Austria and the Export Center Upper Austria Henniger Winkelmann Consulting informed in person of partner Sven Henniger next to S.E. Ambassador Olexander Scherba from the Embassy of Ukraine in Austria and the Business Delegate in Kiev Hermann Ortner on 25th of June Upper Austrian companies on current developments, opportunities and risks in the Ukrainian market. Not every business model suits to the business environment in Ukraine – but all of the above-mentioned representatives still see very good business opportunities in the agricultural sector, in the field of renewable energies and energy efficiency as well as in infrastructure and IT.

Україна знову у фокусі австрійських компаній. Бізнес-сніданок в Лінці

У рамках Бізнес-сніданку Україна WKO Верхньої Австрії та Експертного центру Верхньої Австрії  партнер Свен Хеннігер з Henniger Winkelmann Consulting, разом з Послом  України в Австрії Олександром Щербой  та бізнес-делегатом у Києві Германом Ортнером, 25 червня  проїнформували Верхньоавстрійські компанії стосовно сучасних тенденцій, можливостей та ризиків на українському ринку. Не кожна бізнес-модель підходить для Україні, але всі згадані представники все ще бачать дуже хороші бізнес можливості в аграрному секторі, у сфері відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також в інфраструктурі та ІТ.

 

 

post

HWC participated in Obozrevatel Talkshow

At the end of May, Dr. Thomas Winkelmann, partner of HWC, participated in a talk show of the television channel OBOZREVATEL. Four participants and an anonymous guest under the guidance of the moderator discussed questions about holidays in Ukraine. Among them: how many holidays does the country need, are the days of the bridging days are still relevant, how much do the economy and the state lose because of this practice, which holidays should be renamed or canceled in consideration of historical, religious and contemporary interests? Facts and figures were presented in comparison to others, especially European countries.

 

HWC nahm an der Talkshow Obozrevatel teil

Ende Mai nahm Dr. Thomas Winkelmann, Partner von HWC, an einer Talkshow des Fernsehsenders OBOZREVATEL teil. Vier Teilnehmer und ein anonymer Gast diskutierten unter Leitung des Moderators Fragen rund um das Thema Feiertage in der Ukraine. Darunter: wieviel Feiertage brauch das Land, sind die Brückentage noch zeitgemäß, wieviel verlieren Wirtschaft und Staat durch die bisherige Praxis, welche Feiertage sollte man unter Berücksichtigung historischer, religiöser und zeitgemäßer Belange umbenennen, verlegen oder streichen. Fakten und Zahlen wurden im Vergleich zu anderen , vor allem Europäischen Ländern, dargestellt.

 

HWC взяли участь в ток шоу на каналі OBOZREVATEL

Наприкінці травня Др. Томас Вінкельманн, партнер HWC, взяв участь у ток-шоу телеканалу OBOZREVATEL. Чотири учасники та анонімний гість під керівництвом модератора обговорювали питання свят в Україні. Серед цих питань: скільки свят потрібно країні, чи потрібно переносити свята, скільки втрачають  економіка та держава через подібну практику, які свята повинні бути перейменовані чи скасовані з урахуванням історичних, релігійних та сучасних інтересів?  Були представлені факти і цифри в порівнянні з іншими, в першу чергу, європейськими країнами.

 

 

post

25 years Representation of the German economy in Ukraine

On June 13, a festive event marked the 25th anniversary of the Representation of German Economy in Ukraine. High-level representatives from ministries, the AHK and UCCI and other organizations of Ukraine and the Federal Republic of Germany took part in the event. There was given an overview of the activities of German companies in the different regions. The history of the Representation of German Economy from the Delegate Office to the AHK was discussed in detail and especially appreciated was the role of Mrs. Karin Rau as a delegate of the German economy . Dr. Thomas Winkelmann, partner of HWC, spoke as the longest serving German company representative especially about the time until the founding of the Delegate Office of German Economy. The majority of  the participants knew very little about the activities of German companies during these years, that  is why the comments were received with great interest.

25 Jahre Vertretung der deutsche Wirtschaft in der Ukraine

Am 13. Juni wurde mit einer festlichen Veranstaltung das 25-jahrige Jubiläum der Vertretung der deutsche Wirtschaft in der Ukraine begangen. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Vertreter aus Ministerien, den AHK und IHK und anderen Organisationen der Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland teil. Es wurde ein Überblick über die Tätigkeit deutscher Unternehmen in den verschiedenen Regionen gegeben. Ausführlich wurde auf die Geschichte der Vertretung der Deutschen Wirtschaft vom Delegiertenbüro bis zur AHK eingegangen und besonders die Rolle von Frau Karin Rau als Delegierte der deutschen Wirtschaft gewürdigt. Dr. Thomas Winkelmann, Partner von HWC, sprach als der Dienstälteste deutsche Firmenvertreter vor allem über die Zeit bis zur Gründung des Delegiertenbüros der Deutschen Wirtschaft. Über die Tätigkeit deutscher Firmen in diesen Jahren wusste die Mehrzahl der Anwesenden sehr wenig, weshalb die Ausführungen mit sehr großem Interesse aufgenommen wurden.

25 років Представництва німецької економіки в Україні

13 червня відбулася урочиста подія, присвячена 25-річчю Представництва німецької економіки  в Україні. У заході взяли участь високопоставлені представники міністерств, члени АНК та ТППУ, а також організації України та Федеративної Республіки Німеччини. Під час заходу було  розглянуто діяльність німецьких компаній у різних регіонах. Особливу увагу приділили історії Представництва німецької економіки, її розвитку від Бюро Делегатів до  АHK, і особливо оцінено роль пані Карин Рау як делегата німецької економіки. Д-р Томас Вінкельманн, партнер HWC, виступав як провідний німецький представник компанії, він розповідав про час до заснування Бюро делегатів німецької економіки. Більшість присутніх дуже мало знали про діяльність німецьких компаній протягом цих років, тому коментарі були прийняті з великим інтересом.

post

III. International HR Forum

In the beginning of May held the III. International HR Forum for students and graduates. The Forum was organized by  Kiev Initiative Group Alpbach. This year the host of the event was  Kiev University Borys Grinchenko. Henniger Winkelmann Consulting was, as last year, the general partner of the event and consistently pursues its commitment to training students tailored to the requirements of the market. Dr. Thomas Winkelmann, partner of HWC, spoke on the topic “The Ideal Employee” and then led one of the workshops, which found a great interest among the students. More information about the event you can  find on https://www.facebook.com/UAalpbach/photos/a.1536534956456239.1073741873.265952006847880/1536546326455102/?type=3&theater

 

III. Internationales HR Forum

Anfang Mai  fand das III. Internationale HR Forum für Studenten und Absolventen statt, welches von der Kiewer Initiativgruppe Alpbach organisiert wurde. Gastgeber war in diesem Jahr die Kiewer Universität Borys Grinchenko. Henniger Winkelmann Consulting war, wie schon im vorigen Jahr, der General Partner der Veranstaltung, und setzt damit konsequent das Engagement für eine an die Erfordernisse des Marktes angepasste Ausbildung der Studenten fort. Dr. Thomas Winkelmann, Partner von HWC, sprach zum Thema „Der ideale Mitarbeiter“ und leitete anschließend einen der Workshops, welcher reges Interesse bei den Studenten fand. Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter https://www.facebook.com/UAalpbach/photos/a.1536534956456239.1073741873.265952006847880/1536546326455102/?type=3&theater

 

III. Міжнародний HR-Форум

На початку травня відбувся III. Міжнародний HR форум для студентів та випускників, організований Київською ініціативною групою Alpbach.  Гостей у цьому році приймав Київський університет ім. Бориса Грінченко. Хеннігер Вінкельманн Консалтинг, як і минулого року, був генеральним партнером заходу та постійно дотримувався своєї прихильності до навчання студентів, адаптованих до вимог ринку. Д-р Томас Вінкельман, партнер HWC, виступив з доповіддю на тему “Ідеальний співробітник”, після чого очолив один із воркшопів, який викликав великий інтерес серед студентів. Більше інформації та фотографій можна знайти на сайті https://www.facebook.com/UAalpbach/photos/a.1536534956456239.1073741873.265952006847880/1536546326455102/?type=3&theater