post

Swiss Business Mission to Ukraine

The Embassy of Switzerland in Ukraine together with their Swiss partners Switzerland Global Enterprise (S-GE), Joint Chamber of Commerce (JCC) and Économiesuisse invited from 30th of September till 2nd of October 2018 well known Swiss companies to Ukraine.

The Business Mission provided an excellent opportunity to learn more about the increasing market potential in different industries as well as investment opportunities in Ukraine.

During this Business Mission to Ukraine, Henniger Winkelmann Consulting Partner Dipl.-Kfm. Sven Henniger provided a presentation „Starting large projects with small steps“ which covered, in general, all outsourcing opportunities which foreign Investors are able to use, depending on their business need – starting from BPO in Ukraine, Shared Service Center, IT Outsourcing to Production in Ukraine.

For any further question in this regard, please don’t hesitate to contact us.

Швейцарська бізнес місія до України

Посольство Швейцарії в Україні спільно з швейцарськими партнерами, Швейцарським Глобальним Підприємством (S-GE), Об’єднаною Торговою Палатою (JCC) та Économiesuisse, запросили з 30 вересня по 2 жовтня 2018 р. відомі швейцарські компанії до України.

Бізнес-місія дала чудову можливість більше дізнатись про зростаючий ринковий потенціал різних галузей, а також інвестиційні можливості в Україні.

Під час цієї ділової місії в Україні, партнер Henniger Winkelmann Consulting Dipl.-Kfm. Свен Хеннігер представив презентацію „Starting large projects with small steps“, яка охоплювала в цілому всі можливості, які можуть використовувати іноземні інвестори в залежності від їхньої бізнес-потреби – починаючи з аутсорсингу бізнес-процесів в Україні, Спільного Центру Обслуговування, ІТ-аутсорсингу до виробництва в Україні.

Для подальших питань щодо цього звертайтеся до нас.

post

Cooperation with “Aspern” Foundation

As part of supporting the activities of the “Aspern” Foundation in Kiev, Henniger Winkelmann Consulting organized an event on August 1 with the participation of the children of the rehabilitation center and children of HWC employees. The event was carried out in the format of sports competitions in good weather and good mood.

Nearly twenty children participated actively and joyfully in the competitions demonstrating speed, agility, ingenuity and solidarity. Impressive was the ability to act as a team. The morning ended with little presents, bubbles and a lot of fun. HWC also received valuable gifts from the children – drawings to commemorate that day. These drawings will also be shown to the visitors of Vernissage “Invisible on Black” on September 13, 2018 in our office.

Join Aspern on Facebook: https://www.facebook.com/fundaspern

 

Співпраця з Благодійним Фондом “Асперн”

В рамках підтримки діяльності Фонду “Асперн” у Києві  Henniger Winkelmann Consulting організувала 1 серпня захід із участю дітей реабілітаційного центру та дітей працівників HWC. Захід проводився при чудовій погоді, гарному настрої у форматі спортивних змагань.

Майже двадцять дітей активно та радісно брали участь у змаганнях, демонструючи швидкість, спритність, винахідливість та солідарність. Вражаючою була здатність  дітей діяти як команда. Ранок закінчився маленькими подарунками, мильними бульбашками та весіллям. HWC також отримала цінні подарунки від дітей – малюнки, присвячені цьому дню. Ці малюнки будуть показані відвідувачам нашого  вернісажу “Invisible on Black”  13 вересня 2018 року в нашому офісі.

 Приєднуйтесь до Aspern на Facebook: https://www.facebook.com/fundaspern

post

Update of HWC «Company Presentation»

Nowadays is very important to be in line with new trends and general necessities to success in your goals and don’t lose ground with your competitors. Reasons for which Henniger Winkelmann Consulting keeps being active every day and is happy to inform you that the company presentation has been updated to the newest version with all relevant services and analysis, to be able to inform you and satisfy all your necessities. The brochure highlights the following topics in accordance to the Business Opportunities in Ukraine:

 • Business Services (strategy, BPO, due diligence, business setup etc.)
 • Outsourcing Services (accounting, payroll, reports, Legal Address, Interim Management, recruiting etc.)
 • Office Services (sublease, secretary service, meeting service etc.)
 • Who we are
 • Past Experiences

Оновлення HWC “Company Presentation”

На сьогоднішній день дуже важливо слідкувати за останніми тенденціями та загальними потребами для досягнення успіху у Ваших цілях та не відставати від конкурентів. Причина за якою Henniger Winkelmann Consulting продовжує бути активною кожного дня і з радістю хоче Вас повідомити про останнє оновлення презентації компанії зі всіма актуальними послугами та аналізами, щоб бути в змозі інформувати Вас та задовільнити всі Ваші потреби. Брошура висвітлює наступні теми стосовно бізнес можливостей в Україні:

 • Бізнес Послуги (стратегія, BPO,due diligence, організація бізнесу і т.д.)
 • Аутсорсинг послуги (бухгалтерія, зарплати, репорти, юридична адреса, тимчасовий менеджмент, рекрутинг і т.д.)
 • Офісні послуги (суборенда, асистентські послуги, послуги з організації зустрічей і т.д.)
 • Хто ми
 • Минулий досвід
post

Ukraine again more in focus of Austrian companies, Business Breakfast in Linz

As part of a Business Breakfast Ukraine of the WKO Upper Austria and the Export Center Upper Austria Henniger Winkelmann Consulting informed in person of partner Sven Henniger next to S.E. Ambassador Olexander Scherba from the Embassy of Ukraine in Austria and the Business Delegate in Kiev Hermann Ortner on 25th of June Upper Austrian companies on current developments, opportunities and risks in the Ukrainian market. Not every business model suits to the business environment in Ukraine – but all of the above-mentioned representatives still see very good business opportunities in the agricultural sector, in the field of renewable energies and energy efficiency as well as in infrastructure and IT.

Україна знову у фокусі австрійських компаній. Бізнес-сніданок в Лінці

У рамках Бізнес-сніданку Україна WKO Верхньої Австрії та Експертного центру Верхньої Австрії  партнер Свен Хеннігер з Henniger Winkelmann Consulting, разом з Послом  України в Австрії Олександром Щербой  та бізнес-делегатом у Києві Германом Ортнером, 25 червня  проїнформували Верхньоавстрійські компанії стосовно сучасних тенденцій, можливостей та ризиків на українському ринку. Не кожна бізнес-модель підходить для Україні, але всі згадані представники все ще бачать дуже хороші бізнес можливості в аграрному секторі, у сфері відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також в інфраструктурі та ІТ.

 

 

post

HWC participated in Obozrevatel Talkshow

At the end of May, Dr. Thomas Winkelmann, partner of HWC, participated in a talk show of the television channel OBOZREVATEL. Four participants and an anonymous guest under the guidance of the moderator discussed questions about holidays in Ukraine. Among them: how many holidays does the country need, are the days of the bridging days are still relevant, how much do the economy and the state lose because of this practice, which holidays should be renamed or canceled in consideration of historical, religious and contemporary interests? Facts and figures were presented in comparison to others, especially European countries.

 

HWC nahm an der Talkshow Obozrevatel teil

Ende Mai nahm Dr. Thomas Winkelmann, Partner von HWC, an einer Talkshow des Fernsehsenders OBOZREVATEL teil. Vier Teilnehmer und ein anonymer Gast diskutierten unter Leitung des Moderators Fragen rund um das Thema Feiertage in der Ukraine. Darunter: wieviel Feiertage brauch das Land, sind die Brückentage noch zeitgemäß, wieviel verlieren Wirtschaft und Staat durch die bisherige Praxis, welche Feiertage sollte man unter Berücksichtigung historischer, religiöser und zeitgemäßer Belange umbenennen, verlegen oder streichen. Fakten und Zahlen wurden im Vergleich zu anderen , vor allem Europäischen Ländern, dargestellt.

 

HWC взяли участь в ток шоу на каналі OBOZREVATEL

Наприкінці травня Др. Томас Вінкельманн, партнер HWC, взяв участь у ток-шоу телеканалу OBOZREVATEL. Чотири учасники та анонімний гість під керівництвом модератора обговорювали питання свят в Україні. Серед цих питань: скільки свят потрібно країні, чи потрібно переносити свята, скільки втрачають  економіка та держава через подібну практику, які свята повинні бути перейменовані чи скасовані з урахуванням історичних, релігійних та сучасних інтересів?  Були представлені факти і цифри в порівнянні з іншими, в першу чергу, європейськими країнами.

 

 

post

25 years Representation of the German economy in Ukraine

On June 13, a festive event marked the 25th anniversary of the Representation of German Economy in Ukraine. High-level representatives from ministries, the AHK and UCCI and other organizations of Ukraine and the Federal Republic of Germany took part in the event. There was given an overview of the activities of German companies in the different regions. The history of the Representation of German Economy from the Delegate Office to the AHK was discussed in detail and especially appreciated was the role of Mrs. Karin Rau as a delegate of the German economy . Dr. Thomas Winkelmann, partner of HWC, spoke as the longest serving German company representative especially about the time until the founding of the Delegate Office of German Economy. The majority of  the participants knew very little about the activities of German companies during these years, that  is why the comments were received with great interest.

25 Jahre Vertretung der deutsche Wirtschaft in der Ukraine

Am 13. Juni wurde mit einer festlichen Veranstaltung das 25-jahrige Jubiläum der Vertretung der deutsche Wirtschaft in der Ukraine begangen. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Vertreter aus Ministerien, den AHK und IHK und anderen Organisationen der Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland teil. Es wurde ein Überblick über die Tätigkeit deutscher Unternehmen in den verschiedenen Regionen gegeben. Ausführlich wurde auf die Geschichte der Vertretung der Deutschen Wirtschaft vom Delegiertenbüro bis zur AHK eingegangen und besonders die Rolle von Frau Karin Rau als Delegierte der deutschen Wirtschaft gewürdigt. Dr. Thomas Winkelmann, Partner von HWC, sprach als der Dienstälteste deutsche Firmenvertreter vor allem über die Zeit bis zur Gründung des Delegiertenbüros der Deutschen Wirtschaft. Über die Tätigkeit deutscher Firmen in diesen Jahren wusste die Mehrzahl der Anwesenden sehr wenig, weshalb die Ausführungen mit sehr großem Interesse aufgenommen wurden.

25 років Представництва німецької економіки в Україні

13 червня відбулася урочиста подія, присвячена 25-річчю Представництва німецької економіки  в Україні. У заході взяли участь високопоставлені представники міністерств, члени АНК та ТППУ, а також організації України та Федеративної Республіки Німеччини. Під час заходу було  розглянуто діяльність німецьких компаній у різних регіонах. Особливу увагу приділили історії Представництва німецької економіки, її розвитку від Бюро Делегатів до  АHK, і особливо оцінено роль пані Карин Рау як делегата німецької економіки. Д-р Томас Вінкельманн, партнер HWC, виступав як провідний німецький представник компанії, він розповідав про час до заснування Бюро делегатів німецької економіки. Більшість присутніх дуже мало знали про діяльність німецьких компаній протягом цих років, тому коментарі були прийняті з великим інтересом.

post

III. International HR Forum

In the beginning of May held the III. International HR Forum for students and graduates. The Forum was organized by  Kiev Initiative Group Alpbach. This year the host of the event was  Kiev University Borys Grinchenko. Henniger Winkelmann Consulting was, as last year, the general partner of the event and consistently pursues its commitment to training students tailored to the requirements of the market. Dr. Thomas Winkelmann, partner of HWC, spoke on the topic “The Ideal Employee” and then led one of the workshops, which found a great interest among the students. More information about the event you can  find on https://www.facebook.com/UAalpbach/photos/a.1536534956456239.1073741873.265952006847880/1536546326455102/?type=3&theater

 

III. Internationales HR Forum

Anfang Mai  fand das III. Internationale HR Forum für Studenten und Absolventen statt, welches von der Kiewer Initiativgruppe Alpbach organisiert wurde. Gastgeber war in diesem Jahr die Kiewer Universität Borys Grinchenko. Henniger Winkelmann Consulting war, wie schon im vorigen Jahr, der General Partner der Veranstaltung, und setzt damit konsequent das Engagement für eine an die Erfordernisse des Marktes angepasste Ausbildung der Studenten fort. Dr. Thomas Winkelmann, Partner von HWC, sprach zum Thema „Der ideale Mitarbeiter“ und leitete anschließend einen der Workshops, welcher reges Interesse bei den Studenten fand. Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter https://www.facebook.com/UAalpbach/photos/a.1536534956456239.1073741873.265952006847880/1536546326455102/?type=3&theater

 

III. Міжнародний HR-Форум

На початку травня відбувся III. Міжнародний HR форум для студентів та випускників, організований Київською ініціативною групою Alpbach.  Гостей у цьому році приймав Київський університет ім. Бориса Грінченко. Хеннігер Вінкельманн Консалтинг, як і минулого року, був генеральним партнером заходу та постійно дотримувався своєї прихильності до навчання студентів, адаптованих до вимог ринку. Д-р Томас Вінкельман, партнер HWC, виступив з доповіддю на тему “Ідеальний співробітник”, після чого очолив один із воркшопів, який викликав великий інтерес серед студентів. Більше інформації та фотографій можна знайти на сайті https://www.facebook.com/UAalpbach/photos/a.1536534956456239.1073741873.265952006847880/1536546326455102/?type=3&theater

post

Doing Business in Ukraine – Business Breakfast in cooperation with the WKO and the Internationalization Center Styria in Graz

On April, 26 Henniger Winkelmann Consulting, ICS, WKO and CMS invited to the business breakfast with the country theme UKRAINE. During the the informal business breakfast, important questions about the emerging export market Ukraine were answered by Ukraine experts – i.a. from our partner Sven Henniger.

The main topics of this event were:

 • Opportunities & risks of the Ukrainian market
 • Industries Insights Agriculture, Energy / Renewable Energy, IT and ICT in Ukraine, Subcontracting, BPO in Ukraine
 • Legal framework for Austrian companies in Ukraine
 • Specific of recruiting Ukrainian specialists

A rich breakfast buffet offered the opportunity to discuss individual questions of the participating companies in personal discussions.

 

Doing Business in Ukraine – Business Frühstück in Kooperation mit der WKO und dem Internationalisierungscenter Steiermark in Graz

Henniger Winkelmann Consulting, ICS, WKO und CMS luden am 26. April zum Business-Frühstück mit dem Länderthema UKRAINE ein. Beim informellen Business-Frühstück wurden wichtige Fragen rund um den aufstrebenden Exportmarkt Ukraine von Ukraine Experten beantwortet – u.a. von unserem Partner Sven Henniger.

Die Themenschwerpunkte dieser Veranstaltung waren:

 • Chancen & Risiken des ukrainischen Marktes
 • Branchen Insights Landwirtschaft, Energie/ Erneuerbare Energien, IT und ICT in der Ukraine, Lohnveredelung, BPO in der Ukraine
 • Rechtlichen Rahmenbedingungen für österreichische Unternehmen in der Ukraine
 • Spezifik beim Recruiting ukrainischer Fachkräfte.

Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet bot Gelegenheit in persönlichen Gesprächen ausführlich individuelle Fragen der teilnehmenden Unternehmen zu besprechen.

 

Бізнес в Україні – Бізнес-сніданок у співпраці з Федеральною Економічною Палатою Австрії та Центром інтернаціоналізації в Штирії в Граці

26 квітня Henniger Winkelmann Consulting, Центр інтернаціоналізації(ICS), Федеральна Економічна Палата Австрії (WKO) та CMS запросили на бізнес-сніданок, темою якого була “УКРАЇНА”. На неформальному діловому сніданку обговорювалися важливі питання про виникненні експортного ринку України. На ці питання відповідали експерти України, а саме наш партнер Свен Хеннігер.

Основними темами цієї події були:

 • Можливості та ризики українського ринку
 • Статистика сільського господарства, енергетики / відновлюваної енергетики, інформаційних технологій та інформаційно-комунікативних технологій в Україні, аутсорсинг бізнес-процесів (BPO) в Україні
 • Правова база для австрійських компаній в Україні
 • Специфіка українського рекрутингу

Багатий “Шведський стіл” дав можливість обговорити окремі питання компаній-учасників в особистих дискусіях.

 

 

 

 

 

 

post

HWC is a member of Ukrainian Chamber of Commerce and Industry

Since beginning of February HWC is Member at CCI of Ukraine. On February 27th, HWC received the certificate of Membership in a festive setting.

The CCI of Ukraine has its representatives in 23 countries, signed 91 international agreements on cooperation with foreign partner organizations.

The chambers provide business and legal information to Ukrainian and foreign businessmen, organize seminars, conferences, exhibitions in Ukraine and abroad, provide business negotiations on economic issues.

The UCCI is a member of the International Chamber of Commerce, the World Chambers Federation and Eurochambres.

 

HWC ist Mitglied der Industrie- und Handelskammer der Ukraine

HWC ist seit Anfang Februar 2018 Mitglied der Industrie- und Handelskammer der Ukraine. Am 27. Februar wurde HWC offiziell und in einem feierlichen Rahmen die Mitgliedsurkunde überreicht.

Die IHK der Ukraine hat ihre Vertreter in 23 Ländern und unterzeichnete 91 internationale Abkommen über die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerorganisationen.

Die Kammer bietet ukrainischen und ausländischen Geschäftsleuten geschäftliche und rechtliche Informationen, organisiert Seminare, Konferenzen und Ausstellungen in der Ukraine und im Ausland.

UCCI ist Mitglied des Internationalen Chamber of Commerce, der World Chambers Förderation und des Eurochambres.

 

 HWC член Української Торгово-Промислової Палати

З початку лютого 2018 року HWC стала членом ТПП України. Під час святкового закладу, 27 лютого HWC отримала сертифікат членства.

ТПП України має своїх представників у 23 країнах та підписала 91 міжнародну угоду про співпрацю з іноземними партнерами.

Палати надають бізнес та юридичну інформацію українським та іноземним бізнесменам, організовують семінари, конференції, виставки в України та за кордоном, проводять ділові переговори з економічних питань.

УТПП є членом Міжнародної палати, Всесвітньої Федерації Торгово-Промислових Палат, та Європалати.

post

Ukraine-Business Breakfast. April 26, 2018, 09.30 – 11.30 in Graz

 

Together with WKO Styria, the Internationalization Center Styria, the WKO – Außenwirtschaft Austria and CMSHenniger Winkelmann Consulting is organizing a Ukraine – Business Breakfast on April 26, 2018, 09.30 – 11.30 in Graz.

You are invited to inform yourself about the following topics:

– Market overview Ukraine, opportunities and risks

– Doing Business in Ukraine & Industries Insights

– General, legal framework in Ukraine

– Recruiting in Ukraine – Personnel search for the Ukrainian and Austrian market.

Are you interested in this free event? Registration and further information please via mail – office@hwc.com.ua – inquire.

 

Ukraine – Business Frühstück. April 26, 2018, 09.30 – 11.30 in Graz

Gemeinsam mit der WKO Steiermark, dem Internationalisierung Center Steiermark, der WKO – Aussenwirtschaft Austria und CMS veranstaltet Henniger Winkelmann Consulting  ein Ukraine – Business Frühstück am 26. April 2018, 09.30 – 11.30 Uhr in Graz.

Auch Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich über die folgenden Themen zu informieren:

– Marktüberblick Ukraine, Chancen und Risiken

– Doing Business  in Ukraine  & Branchen Insights

– Allgemeine, rechtliche Rahmenbedingungen in der Ukraine

– Facharbeiter Recruiting in der Ukraine – Personalsuche für den ukrainischen und österreichischen Markt.

Sind Sie an dieser kostenfreien Veranstaltung interessiert? Anmeldung und weitere Informationen bitte via Mail – office@hwc.com.ua – anfragen.

 

Україна: Бізнес-сніданок. 26 квітня, 2018, 09.30 – 11.30 в м.Грац

Разом з  Федеральною Економічною Палатою Австрії, Штирія ( WKO Styria), Центром інтернаціоналізації, Федеральною Економічною Палатою Австрії-зовнішньоекономічна торгівля Австрії (WKO – Außenwirtschaft Austria) та CMS, Henniger Winkelmann Consulting організовує  захід Україна: Діловий сніданок, який вібудеться 26 квітня 2018 року з 09.30 до 11.30 у м. Грац.

Ми запрошуємо Вас ознайомитися з наступними темами:

– Огляд ринку України, можливості та ризики

– Ведення бізнесу в Україні та перспективи розвитку промисловості

– Загальні, правові рамки в Україні

– Рекрутинг в Україні – пошук персоналу на українському та австрійському ринку.

Вас зацікавила подія?  Стосовно реєстрації та подальшої інформації  надсилайте листи на  електронну пошту – office@hwc.com.ua

Вхід вільний.